The one-stop-shop voor online sparen, kortingen en voordeel

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. OneDream: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: OneDream B.V. gevestigd aan de Stationsplein 12-1 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02083606;
b. klant: de wederpartij van OneDream;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen OneDream en de klant;
d. mailing: een digitale boodschap die wordt verzonden aan personen ten behoeve van de promotie van het bedrijf dan wel van een product en/of dienst van de klant;
e. persoonsgegevens: de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van een persoon;
f. betrokkene: diegene van wie de klant persoonsgegevens verwerkt;
g. Code Verspreiding Reclame via e-mail: de meest recente versie van de door De Reclame Code Commissie vastgestelde Code Verspreiding Reclame via e-mail.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen OneDream en de klant waarop OneDream deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met OneDream, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. OneDream en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht OneDream niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties binden OneDream niet.
3.5 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door OneDream gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is OneDream daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.7 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij ander is aangegeven.

Artikel 4 Annulering
In het geval dat de klant een aan OneDream gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door OneDream in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Indien OneDream een mailing stuurt, kan OneDream niet garanderen dat met de mailing het gewenste resultaat wordt bereikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de naar de geadresseerde door OneDream verstuurde e-mail niet in de inbox van de geadresseerde komt vanwege een spamfilter.
5.2 OneDream heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 OneDream zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. OneDream kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde persoonsgegevens.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan OneDream aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan OneDream ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door OneDream voorgeschreven specificaties. OneDream is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van OneDream.
6.3 De klant is gehouden OneDream onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor OneDream onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.5 OneDream gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.6 De klant vrijwaart OneDream voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.7 Indien de klant niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft OneDream het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Prijsvragen, spelletjes en prijsuitreiking
7.1 De prijsvragen en spelletjes die door OneDream online worden georganiseerd zijn promotionele kansspelen. OneDream handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen die door het Ministerie van Justitie is opgesteld.
7.2 Indien met de klant is overeengekomen dat de klant een prijs ter beschikking stelt dan wel een bijdrage levert aan de prijs, dan is de klant verplicht op het moment dat de winnaar van de prijs door OneDream bekent is gemaakt de prijs aan de winnaar uit te reiken dan wel zijn bijdrage aan de prijs te leveren.
7.3 Indien de klant zijn verplichting uit lid 2 niet nakomt, is OneDream gerechtigd de prijs uit te reiken en de waarde van de prijs dan wel de bijdrage aan de prijs die de klant zou leveren aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. OneDream zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal OneDream de klant hierover van tevoren inlichten.
8.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal OneDream geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OneDream kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Leveringstermijn
9.1 De door OneDream opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan OneDream slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een door OneDream met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 10 Prijswijzigingen
Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
– OneDream alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
– De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op OneDream rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, op een door OneDream aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
11.2 De klant is pas gerechtigd de geleverde persoonsgegevens te gebruiken op het moment dat de klant de factuur voor de levering van de persoonsgegevens aan OneDream heeft voldaan.
11.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan OneDream de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
11.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van OneDream op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Klachten en verjaring
12.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant bij OneDream te zijn ingediend.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal OneDream de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal OneDream slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
12.4 Alle aanspraken jegens OneDream die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij OneDream zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13 Ontbinding en opschorting
13.1 OneDream is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
13.2 OneDream is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst OneDream ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.
13.3 Voorts is OneDream bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 OneDream kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2 OneDream is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat OneDream is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OneDream kenbaar behoorde te zijn.
14.3 In geen geval is OneDream aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
14.4 OneDream is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 OneDream aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van OneDream in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.6 Indien OneDream aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OneDream beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OneDream of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Van overmacht aan de zijde van OneDream is onder andere sprake indien OneDream verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, alles zowel in het bedrijf van OneDream als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
15.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van OneDream langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
15.3 Voor zover OneDream ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OneDream gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Persoonsgegevens en Code Verspreiding Reclame via e-mail
16.1 Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy en het versturen van reclame.
16.2 De betrokkene waarvan OneDream de persoonsgegevens aan de klant levert, heeft aan OneDream toestemming gegeven om zijn persoonsgegevens te verkopen.
16.3 De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en dat de mailing die hij naar betrokkenen verstuurt aan alle eisen voldoet die daaraan bij wet dan wel bij andere overheidsregelingen zijn gesteld. De klant heeft o.a. de wettelijke verplichting de betrokkene de mogelijkheid te geven om zich af te melden voor de mailing.
16.4 Indien een betrokkene verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, dient de klant de betrokkene niet meer te benaderen voor commerciële boodschappen.
16.5 De klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inzage/correctierecht van betrokkenen.
16.6 OneDream voert de overeenkomst uit met inachtneming van de Code Verspreiding Reclame via e-mail en de bepalingen die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen over elektronische berichten voor het overbrengen van (ongevraagde) commerciële communicatie.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door OneDream uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij OneDream en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van OneDream mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van OneDream worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, OneDream gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en OneDream zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OneDream niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 OneDream en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen OneDream en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en OneDream worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar OneDream gevestigd is.

Neem direct contact op

Testimonial

United Consumers

De kwaliteit van de door OneDream gegenereerde adressen in virale campagnes waarbij wordt samengewerkt door drie sponsors is gelijk aan die van een dedicated campagne. De kosten voor promotie en ontwikkeling worden echter gedeeld over de drie sponsors. De kostprijs per adres valt hierdoor lager uit waardoor de ROI sneller word behaald. Drs. Paul van Selms